Inriktning, strategi och ansvarsbegränsning


FMG Financial Media Group AB nedan kallad FMG tar inget ansvar för riktigheten i publicerad information och analyser.

FMG påtar sig heller ej något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användandet av publicerad information och analyser. Det kan förekomma tillfällen där analytiker på FMG innehar positioner i värdepapper som omtalas/analyseras i publicerade samt distribuerat material.

FMG reserverar sig för tryckfel samt eventuella driftstörningar av levererade tjänster utom dess kontroll, och kan ej hållas ansvarig för oförutsedda händelser.

Det är viktigt att förstå den höga risk och de kostnader som kan uppstå vid handel på finansiella marknader, och att förluster kan överstiga investerat kapital.

Målsättningen i publicerade aktieanalyser är att vara tydlig och att alltid framföra prisnivåer för entry, stop loss samt målkurs.

FMG tillämpar traditionell teknisk analys teknisk analys samt även matematiska och statistiska metoder. För varje aktieanalys inkluderas minst ett diagram samt nyckeltal, tillsammans med den tillhörande analysen.

Specifika bolagsanalyser är producerade och publicerade efter börsens stängning och senast före börsens öppning kommande dag.

Entry (när skall positionen initieras), anger inom vilket prisintervall vi anser att kursen är attraktiv ur ett risk/reward perspektiv, dvs. i förhållande till angiven stop loss nivå och målkurs. Grundregeln är att den möjliga vinsten ska vara minst dubbelt så stor jämfört med förlustrisken, dvs. risk/reward = 2. Om ett köp sker i t.ex. Ericsson till kursen 62,50 med en stop loss nivå på 61,10 och en målkurs på 65,70 är risk/reward = 3,20/1,40 = 2,29. Entrykurs måste nås inom tre följande handelsdagar för att analysen fortfarande skall vara gällande.

Stop loss (när skall positionen stängas vid förlust), anger en kursnivå där vi gör bedömningen att sannolikheten för ett negativt utfall av analysen är hög. Även om stop loss nivån anger de prisnivå för stängning av en initierad position, är det väldigt viktigt att man som placerare inte exponerar sig mot för hög risk i förhållande till sitt totala kapital.

Målkurs (när skall positionen stängas vid vinst), är lika viktigt som nivåer för entry och stop loss. Målkurs anger den prisnivå att realisera en vinst, och är ofta lika med en närliggande motståndsnivå som har hög sannolikhet att utlösa ett säljtryck.

Vi fokuserar på likvida aktier, som erbjuder en god risk/reward. Analyser levererade av FMG är baserade på teknisk analys, matematiska och statistiska metoder. Tidshorisonten är vanligtvis 1-15 handelsdagar (efter att en entrysignal utlösts), så kallad Swing Trading.

FMG erbjuder ej personlig investeringsrådgivning samt lämnar aldrig personliga investeringsrekommendationer. FMG tillhandahåller heller ej några värdebedömningar av finansiella instrument.

Allt material publicerat och distribuerat av FMG baseras på att informationen anses vara korrekt.

FMG kan dock aldrig garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som publiceras eller distribueras och kan ej hållas ansvarig för tryckfel, fel eller utbliven data i analysen.

Framtida möjlig värdeutveckling av de värdepapper som omtalas i publicerad information eller distribuerat material får aldrig tolkas som löften eller garantier från FMG. All former av investeringar anses vara behäftade med osäkerhet, hög risk och potentiell förlust.

Aktieanalyser görs aldrig tillgängliga utanför FMG före publicering, med undantag för distribuerade analyser genom partners.

För att undvika eventuella intressekonflikter så har FMG tydliga riktlinjer och interna bestämmelser för dess analytiker.

Vid tillfällen då en analytiker eller närstående till vederbörande har ett intresse av ett värdepapper, som omtalas i en analys, skall detta framgå i den publicerade analysen.

Under inga omständigheter är det tillåtet att analysera en av vederbörande eller närstående nyligen köpt aktie och analytikers aktieinnehav förtecknas av FMG.

Analytiker skall, i enhetlighet med interna bestämmelser, ej ha tillgång till information om andra analytikers eller anställdas köpintresse i ett värdepapper, utom vid de tillfällen då informationen anses vara publikt tillgänglig i vår lista innehållande aktieinnehav.

En förteckning över analytikers aktieinnehav är tillgänglig vid förfrågan.

Material levererat av FMG är inte SEC eller FSA reglerad, och anses därmed ej vara avsedd för amerikanska eller brittiska konsumenter.

Materialet på hemsidan får ej distribueras, eller på något vis publiceras, kopieras, ändras, säljas, licensieras eller underlicensieras såvida ej skriftligt tillstånd erhållits av FMG.

Denna disclaimer är alltid tillgänglig på: www.financialmedia.se/disclaimer.

FMG Financial Media Group AB below called FMG does not take any responsibility for its correctness in any published information or analysis.

FMG does not take any responsibility for any direct or indirect loss nor damage of any kind, that is based upon any published information or analysis. There may be times when an analyst holds positions in securities that is contained within mentioned/analyzed published and distributed content.

FMG reserves the right for any misprints and possible technical malfunction that may arise of any delivered services beyond its control, and cannot be held responsible for any unforeseen event.

Please be advised regarding the high risks and potential costs associated with trading on the financial markets, losses can exceed your initial deposit.

Delivered stock analysis are meant to be clear, and always provide an entry target, stop loss and a profit target.

FMG applies traditional technical analysis theory, and for every stock analysis, a chart is produced and some key values are supplied together with its associated analysis.

Specific stock analysis is produced and published as soon as possible after the closing of the exchange, and at the latest before the exchange’s opening on the following trading day.

Entry target (when will the position be initiated), defines the price interval where there is an attractive risk/reward, in relation to the given stop loss and profit target. Basic rule is that the potential profit should be at least twice as large as the potential loss (risk/reward = 2). If a person buys Ericsson at the price 62.50 SEK, with a stop loss 61.10 SEK, and a target level of 65.70, then the risk/reward is = 3.20/1.40 = 2.29. In order for the analysis to be valid, the entry target must be acquired within three consecutive trading days.

Stop loss (when should the position be closed with at a loss), defines a price level when the analyst sees a high probability that a negative outcome will occur. Even though the stop level defines a price level where the initial position is to be closed, it is very important for an investor to not have too big of exposure relative to its capital.

Profit target (when should the position be closed with a profit), is equally important to know, as it is when it comes to the entry target and stop loss. Profit target defines the price level to close the position with a profit, and is very often at a price level that has a high probability to trigger a sell signal.

We focus on high liquidity stocks, which provides a good risk/reward. Analysis provided by FMG are based upon technical analysis, mathematical and statistical methods, and the time horizon is usually 1-15 trading days (after an entry target in the analysis is triggered), so called Swing Trading.

FMG do not provide personal investment counseling, and never gives personal investment advice. FMG does also not provide value assessments of financial instruments.

All content published and distributed by FMG are based upon information which is deemed to be correct.

FMG does however not guarantee neither for the accuracy nor the entirety of the information provided or published and distributed content, and cannot be held responsible for any misprints, errors or missing data within the analysis.

Any potential future development from any delivered information, published or distributed content must never be interpreted as promises or guarantees by FMG. All form of investment is always associated with uncertainty, high risk and potential loss.

Stock analysis are never made available outside of FMG prior to publishing, with the exception of distributed analysis throughout partners.

In order to avoid any potential conflicts of interest, FMG has clear guidelines and internal regulations for our analysts.

In cases where an analyst or their next of kin, having an interest of ownership for a security which is referred to in an analysis, then these details will be provided in the analysis.

Under no circumstances is it allowed for an analyst to analyze a recently purchased stock, that the analyst or next of kin recently purchased, and analysts shareholding list is kept by FMG.

The analysts shall, in accordance with internal regulations, have no prior knowledge of other analysts or employees interest of ownership in the securities, unless publicly available in our shareholding list.

Analysts shareholding list is available upon request.

The content provided by FMG is NOT SEC nor FSA regulated, and is therefore not intended for US or UK consumers.

The content of this website may not be distributed, nor in any way published, copied, changed, sold, licensed or sublicensed unless written consent by FMG.

This disclaimer is always available online at: www.financialmedia.se/disclaimer.

Copyright 2019 FMG Financial Media Group · RSS · +46 (0) 72 155 85 51 · info@financialmedia.se